بایگانی برچسب : مقام بانکی و اتمی

یک نامه ؛ یک خط پاسخ و سکوت عمیق امضا کنندگان

نامه ای را  که جلوشان گذاشته شده، امضا می کنند؛ با این مضمون: با ملاحظه “مصلحت”، به “مجمع” بفرمایید در بررسی و تصویب دو خواست باقی مانده FATF (الحاق به کنوانسیون پارمو و CFT) تسریع شود. پاسخ، یک خط سوال ساده است: چه تضمینی هست که محدودیت ها را بردارند و دوباره عهدشکنی نکنند؟ این سوال حکیمانه و مصلحت سنجانه، ... ادامه مطلب »