بایگانی برچسب : شیطان

مردم نسبت به دوران شاه بدترشده اند؟

استاد سید محمدمهدی میرباقری:«بعضي‌ها می‌گويند مردم بد شده‌اند،درحالي که اينگونه نيست؛ فشارشيطان خيلي زياد است.سي سال قبل اين امکانات دراختيارنبودواگرکسي مي‌خواست گناهي بکندبايدتلاش مي‌کرد،امادرحال حاضر،مهیج‌ترین صحنه‌هاي شهواني ياصحنه‌هايي که انسان رابه دين بدبين مي‌کنندکاملاًدراختيارهمه جوانهاست. اگرکسي دراين فضابخواهد پاک باشد،بسيارمشکل است.طهارتي که درنفوس ودرجوان‌ها ديده مي‌شود به دليل توجه به اهل بيت(ع)ونيزعنايت امام زمان(عج) است.اين جمع جوان‌ها هستند که درروزعاشورا ... ادامه مطلب »

داستانِ همراهی با شیطان

شیطان بابنده ای همسفرشد،موقع نماز صبح، بنده نمازنخواندموقع ظهروعصرهم، نمازنخوند موقع مغرب وعشاء رسید، بازم بنده نمازبجای نیاوردموقع خواب شیطان به بنده گفت:من با توزیریک سقف نمی خوابم؛چون پنج وقت موقع نمازشدوتویک نمازنخواندی میترسم غضبی ازآسمان براین سقف نازل بشه که من هم باتوشامل بشم بنده گفت:توشیطانی ومن بنده خدا،چطورغضب برمن نازل بشه ؟  شیطان درجواب گفت:من فقط یک سجده ... ادامه مطلب »