بایگانی برچسب : جنگ تبلللللللللللللللللللللللللللغ

ضربه اصلی توسط خائنین داخلی

سکانسی ماندگار از فیلم دلیران تنگستان/ما همزمان با دو حریف میجنگیم…یکی دشمن مهاجم خارجی و یکی هم خائنین داخلی…ایکاش فقط با دشمن خارجی میجنگیدیم…ضربه اصلی را خائنین داخلی به ما میزنند… دشمن بهترین راه را برای نابودی استقلال ما انتخاب کرده است:جنگ، تبلیغ ، تطمیع و قحطی ساختگی/بدبختی اینجاست که عامل اجرای تمامی اینها خائنین معروف داخلی هستند…. https://eitaa.com/AntiBBC ادامه مطلب »