پشت پرده بسته شدن زندان ها درهلند،کشورشیرفروشها

داستانی باورنکردنی ازکشورشیرفروشها (قسمت ۱)

خبری در فضای مجازی پخش شد مبنی بر اینکه کشورهلندزندان های خود را تعطیل و تبدیل به هتل یا مکان زندگی پناهندگان می کند. و تصویری هم از یک هتل زندان همزمان منتشر گردید.

پاسخ:

۱-عکس منتشر شده مربوط به زندان Het Arresthuis است که در سال ۲۰۱۱ تبدیل به هتل شد.

اما همانطور که در توضیحات سایت این زندان در لینک زیر آمده است اولاًاین زندان در اصل قصر پادشاهی هلند بوده که در دوران هایی به مرور تبدیل به زندان شده و بعد از اینکه زندان جدیدی در خیابان Keulsebaan ساخته شده و زندانیان منتقل شدند، دولت تصمیم می گیرد که این زندان و به عبارت بهتر قصر قدیمی را تبدیل به هتل نماید تا شاید درآمد زایی جدیدی داشته باشد. و همین دلیل فرسودگی سبب تعطیلی چند زندان دیگر هم گردیده است. (اگر در ایران بودند حتما زندان کهریزک را که تعطیل شده هتل می کردند)       https://goo.gl/dRC8X1

۲-در سالهای اخیر زندان های بزرگ جدیدی در هلند مانند زندان Zaandam (لینک زیر) ساخته شدند و در کنار آن زندان های کوچک و قدیمی تعطیل شدند.زندان های جدید تا ۱۰۰۰ نفر ظرفیت دارند در حالیکه زندان های قبلی فقط بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ نفر ظرفیت داشتند. (مثلاً Zaandamزندان بالا که هتل شده،فقط ۱۰۵ سلول داشت)       https://goo.gl/w3951M              https://t.me/kharej2025/1151

ونیزهمانطورکه درلینک زیرشرح داده شده یک زندان زنان رابستندومجرمین را بازندانی دیگرادغام نمودند.        https://goo.gl/YLQAjC

تمام این اقدامات دولت طبق ده هاگزارش مانندزیرفقط به خاطرکاهش بودجه بوده،حتی دولت برای کاهش هزینه خود سلول های تک نفری زندان را (اکثر سلول ها انفرادی بودند!) دو نفری کرده و تا ۲۰۱۸ بیش از نصف سلول ها دو نفری می شوندوتمام برنامه های آموزشی کمک به بازگشت زندانی به جامعه را نیزحذف کرده است.         https://goo.gl/SS7Lx2        https://goo.gl/hcvwre

لذا همانطور که در دو لینک زیر می بینید با وجود تمام اقدامات عجیب دولت که در بند بعدی توضیح داده می شود، ظرفیت زندان ها از سال  2005 تا اکنون فقط ۵۰۰ سلول تک نفری کاهش داشته است.(۱۵۶۰۱ سلول در سال ۲۰۰۵ و ۱۵۰۷۴ سلول در سال ۲۰۱۵)

     https://goo.gl/fLfr74                       https://goo.gl/fNuJAd

داستانی باورنکردنی ازکشورشیرفروشها(قسمت۲)

۳همانطور که در لینک زیر مشاهده می کنید کشور هلند تا سال ۲۰۰۵ به صورت دیوانه کننده ای جهش های بزرگی در افزایش تعداد زندانی داشته است و نزدیک به انگلیس به عنوان رتبه اول تعداد زندانی دراروپا شد.اما ازسال ۲۰۰۵ به طور معجزه آسایی!! این رشد متوقف شده و ظاهراًدرنمودارها حتی کاهش هم وجود داشته. اما چرا؟      https://goo.gl/yhgcgE                 https://t.me/kharej2025/1152                       

هلند برای نجات کشورازبدنامی و اشتهار به فاسدترین کشوراروپاراه های عجیب ضربتی را در پیش گرفت:دولت هلند در اقدامی فاجعه انگیز بسیاری از اقدامات مجرمانه منتهی به زندان را حذف و یا مدت محکومیت زندان آن را کاهش داد. تا آنجا که آخرین آمار می گوید فقط ۱۰ درصد محکومین زندان رفتند و بقیه محکوم به جریمه نقدی (افزایش درآمد دولت) یا مجازات های ساده دیگر شدند.    https://goo.gl/KyqUFL

-مصرف مواد مخدر در بسیاری موارد منجر به زندان نمی شودوجریمه ناچیز نقدی دارد (اگر در ایران فقط همین اقدام انجام شود زندانی ها به نصف کاهش می یابند؛اماشایدبهترباشدسلامت شهروندی فدا نکنیم)طبق گزارش زیر نگه داری مصرف ماریجوانا، هروئین، کوکائین، شیشه، متامفتامین، حشیش، ال اس دی، اکستاسی و قرص های توهم آور به تناسب از یک تا ۱۵ گرم و از ۴ تا ۴۰ عدد منجر به زندان نمی گردد.        https://goo.gl/K9wWuR 

– محکومیت زندان در نگهداری و فروش مواد مخدر بسیار کاهش یافت. مثلا در سال ۱۹۹۶ داشتن ۱۵ گرم هروئین یا کوکائین تا ۶ ماه زندان داشت اما اکنون فقط منجر به ۳۲۵ یورو جریمه و در بیشترین حالت کمتر از یکماه کار اجتماعی بدون یک ساعت بازداشت می شود.          https://goo.gl/eSZqBd        

– جنایت های بزرگ اجتماعی مانند تجاوز همراه با خشونت علیه کودکان در بیش از ۶۰ درصد موارد فقط منجر کمتر از یکسال زندان گردید

https://goo.gl/BSqVuqونمونه های بسیارزیاد دیگرکه مجال جداگانه ای می طلبد…

بسیاری ازمحکومین به زندان باتاخیردراجرای حکم روبرو شدندودرنهایت تعجب عملاًبسیاری ازآنهابرای نجات فرصت یافتندکه ازهلندبه سایرکشورهای اروپایی فرار کنند.درگزارش زیرتوضیح می دهدکه هزاران نفر به زندان محکوم شده اندولی به زندان نمی روند!! وکاهش بودجه هم سبب شده اصولا پرونده های قضایی کمتر بررسی گردند.      https://goo.gl/BSqVuq

در گزارش محرمانه افشا شده ای از پلیس روشن شد که تعداد جرم در واقع هرگز کاهش نیافته بلکه سالیانه در مقابل ثبت یک میلیون جرم، ۳.۵ میلیون جرم در کشور کوچک هلند توسط پلیس پیگیری و ثبت نمی شوند. و بین ۶۰ تا ۷۰ درصد گزارش های جرم اصلاًبررسی نمی شوند و فقط ۱۸ درصد گزارشات مردم پیگیری جدی شده(البته پلیس بهانه کمبود بودجه را عامل اصلی می داند)              https://goo.gl/ZRxwFz

حصر خانگی که تا سال ۲۰۰۵ درموارد ضروری که زندانها گنجایش نداشتنداجرامیشد؛اکنون تبدیل به یک رویه قضایی برای کاهش هزینه های دولت شده وعملاًتعدادزیادی از مجرمین رادرخانه های خود با زدن پابندهای الکتریکی نگه داری می کنند که هم آماروهم هزینه هاپایین بیایدکه درجمع بندی نهایی این کارفایده ای دراصلاح زندانیان ندارد.     https://goo.gl/aibS4j

۴همانطور که در لینک های زیر می بینید وضعیت نابسامان رسیدگی به جرائم از سوی پلیس و نیز عدم اجرای حکم زندان برای مجرمین شکایت گروه های مختلف اجتماعی و مردمی هلند را برانگیخته است. و تیتر «نتیجه حکم سبک تر، جرم بیشتر است»؛ به نشانه ای از اعتراض عمومی تبدیل شده است به خصوص که مجازات تکرار جرم هم بسیار ناچیزاست.جالب این است که قانونگذاران جدید هلند برای باز گذاشتن دست قضات در بسیاری موارد فقط مجازات حداکثری را  تعیین کرده اند و از بیان مجازات حداقلی صرفنظر کرده اند.     https://goo.gl/py2Vap

 https://t.me/kharej2025/1152              https://t.me/kharej2025/1153                https://t.me/kharej2025/1154             

https://t.me/kharej2025/1155

داستانی باورنکردنی ازکشورشیرفروشها(قسمت ۳ وآخر)

۵-با وجود تمام این آمارسازی های دولت هلند بازهم گزارش های زیرنشان ازهمه گیرشدن جرم درهلنددارد،واین کشور رتبه اول دزدی در اروپا را دارد.  

   https://goo.gl/dAxW4W

   لازم به ذکراست هلند رتبه اول دزدی ازفروشگاه دراروپاورتبه دوم آن در کل جهان را از آن خود کرده است و ۱۴ درصد این دزدی را خود کارکنان فروشگاه هاانجام می دهندوبقیه به دست خریداران صورت می پذیرد.       https://goo.gl/qxdQxC   

هلند جمعیت ۱۷ میلیونی دارد و یک چهلم مساحت ایران است. با این جمعیت و مساحت، ۱۲۰۰ دارودسته مجرم دارد که ۳۰۰ تای آنها به شدت خشن هستند.             https://goo.gl/zkjZuc     فراموش نشودکه هلندرتبه اول اروپا در قاچاق زنان و دختران نوجوان ۱۲ تا ۱۷ ساله برای کار در مراکز فحشا را دارا می باشد.به نظر می رسد هلند از یک طرف با افزایش شدید جرایم در کشوروبی آبرویی بین المللی روبرو شده و از طرف دیگر به علت مشکلات مالی نمی تواند کنترل پلیس و قضایی را بالاتر ببرد و در کنار آن نیاز دارد تا مهاجر بپذیرد تا به بهانه آن از سازمان های بین المللی کسب درآمد کند.لذا درکشورشیرفروشهاتلاش می شود تا جرایم را عادی سازی کنند و مردم را به جامعه ای مجرم عادت دهند. همانطور که در گزارش زیرآمده مردم در حال عادت کردن و بدیهی شمردن جرم ها هستند و به علت نا امیدی از پیگیری پلیس جرم ها را گزارش نمی دهند.  

 https://goo.gl/JR5Ahs                   https://goo.gl/rqWdbc                                                                                                                https://goo.gl/etWWH9                                       

همانطورکه نویسنده مقاله زیرهم در پایان مقاله با کنایه می نویسد: اگر دوربین های کنترل ترافیک را از جاده برداری به این معنی نیست که همه با سرعت مجازرانندگی می کنند؛خب شاید اگرهمه مجرم باشند کمتر کسی شکایت کند!!!!               https://goo.gl/BSqVuq

۲۰۲۵ اولین و تنها کانال  تخصصی حقایق فیلتر شده جهان:      http://t.me/kharej2025

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*