ذلیل شدن ایرانی ها

آثارباستانی ایران

آیا تا به امروزبه این سوال فکرکرده ایدکه چراباوجودتعلق داشتن بسیاری ازآثارباستانی معروف و مشهور دنیا به تمدن ایرانی اکثراین ثروتهای ملی ما درموزه های اروپاوآمریکا نگهداری میشوند؟چرا هیچگاه به ایران عودت داده نشدند؟درزمان قاجار فرانسوی ها با ایران قرارداد کاوش باستانی داشتندوهرآنچه که بعنوان آثارتاریخی پیدا میکردند به موزه های فرانسه میفرستادند.اما با آغازسلطنت پهلوی دربین سالهای ۱۹۴۱ تا ۱۹۳۱ امتیازکاوش آثارباستانی طی قراردادی به آمریکاییها واگذارشد.آرتور اپهام پوپ، یکی ازباستان شناسان مشهوری بود که بسیاری ازآثارتاریخی ایرانیان رابه کلکسیون دارهای خارجی میفروخت وازکشورخارج میکرد، با این وجودرضاشاه درسال ۱۹۳۱ از او و در سال ۱۹۳۵ ازهمسروی با اعطای مدال تقدیر کرد.درسال ۱۹۳۵ پس ازخروج اولین محموله ازاشیای مکشوفه درتخت جمشیدسفیرآمریکا درایران گفت:«تعداد زیادی کامیون نیازبود تا آثار باستانی متعلق به موسسه ی شرق شناسی ازتخت جمشیدبرای انتقال به آمریکا،به بوشهرفرستاده شود.»اروپایی ها وبعدترآمریکایی ها به بهانه کاوش باستانی،واینکه شما ایرانی ها توان حفظ آثارخودتان را ندارید، ثروت ملی ما را دردوره همین شاهان پهلوی به تاراج بردندوحتی درزمان پهلوی نیز هیچ گاه حاضر نشدند ثروت های ملی تاریخی ایرانیان را به آنها پس دهند،البته قراردادهای کاوشگری با آمریکا ازترفندهای سلسله پهلوی برای حفظ رابطه با این کشور بود.دکترمحمد قلی مجد در کتاب تاراج بزرگ با بهره گیری ازاسناد وزارت خارج آمریکا این خیانت بزرگ را یک به یک و کاملاًمستندمورد بررسی قرار داده است.

علیرضازادبر   https://t.me/joinchat/AAAAADvV7pY_b_pIaHwEmg

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*