توهین آشکاریونسی به مراجع عظام تقلیدوعلما

خیلی ازمردم هنوز پشت پرده جنایت تکان دهنده دراویش داعشی درگلستان هفتم رانمی دانندامادوست دارند دست های پشت پرده وموثردرموضوع را بشناسند.اظهارات عجیب یونسی برخی پشت پرده های آن فاجعه وسبب سازان ماجرارا آشکارمی کند.یونسی که دردولت اصلاحات وزیراطلاعات بودوحالامشاورودستیاررئیس جمهور،به تازگی  گفته:«استاندارتهران به من زنگ زدوخبردادکه دراویش می‌گوینداگریونسی به ما اطمینان دهدکه نمی‌خواهندقطب مارادستگیرکنندمتفرق می‌شویم،من به رئیس ایشان پیام دادم که …ازرفتار‌های غیرمدنی تبری بجویدواینطورماجراتمام شد»آیابین یونسی وآن جماعت دادوستدخاصی است که ازاوتضمین خواسته اند؟آیا یونسی واسطه ودلال رأی دراویش به روحانی بوده وحالا بایدآن رأی راجبران کند؟آیا با تماس یونسی ماجراتمام شدیا باخون ۴شهیدومجروح شدن جمع زیادی ازفرزندان انقلاب؟آیاجزاین است که خبردستگیری تابنده،دروغی بود که برخی جریان های آلوده و مرتبط با برخی مراکزخاص راه انداختند تا بهانه ای برای توحش دراویش داعشی دست وپاکنند؟پس چرا مشاوررئیس جمهوربه این دروغ دامن می زند؟یونسی سپس درتوهینی آشکاربه مراجع عظام تقلیدوعلماکه همواره درباره خطراین جریانات انحرافی هشدارداده اند می گوید:«عالمی که از فعالیت این گروه‌ها نگران است،درواقع خودش ضعف داردکه گفتمانش موفق به جذب افراد نشده است…»آیانگرانی مراجع به خاطرضعف گفتمانشان است یابخاطرنفوذجریانی درمراکزامنیتی وتصمیم ساز که راه را برای هر آلوده دامن وآلوده اندیشه ای بازمی کند؟ آیایونسی با وهابیت ارتباطی داردکه هم راستاباآنها پروژه تخریب بزرگان شیعه را دنبال می کند؟یونسی سپس در ادعایی عجیب،پرونده حقوق بشری ماجرا را تکمیل می کند وبا چرخاندن انگشت اتهام از دراویش داعشی به داخل نظام زمینه را برای محکومیت ایران در مجامع جهانی به دلیل ایجاد محدودیت (دروغین) برای این فرقه فراهم می آورد و می گوید:«آرزوی برخی این است که فرقه‌ها را به مرحله اعمال خشونت برسانند..این فاجعه مربوط به افراد متعصب یا عوامل دشمن است، کسانی که اجازه نمی‌دهند حامیان این فرقه به صورت عادی در دانشگاه‌ها درس بخوانند»

اولاًچشم بستن به توحش دراویش داعشی و آوردن علت فاجعه به درون نظام و انقلاب ، خیانتی آشکار و بحران سازی جدید است.

ثانیاًاینکه ناجا یک دزد درویش را دستگیر کرده،واداشتن آنها به طرف خشونت و اشغال کلانتری و قتل و جنایت است؟ یعنی چون دزد از فرقه دراویش است آزاد باشد؟

ثالثاًخوب است ایشان بگوید کدام عضو فرقه از کدام دانشگاه اخراج شده است؟ آیا حتی یک مورد را می تواند معرفی کند؟ پس چرا چنین دروغی به جمهوری اسلامی نسبت می دهد؟یونسی سپس حق نمک ادا کرده،به ناجی نمایی پرداخته ومی گوید:«به دستوررئیس‌جمهوردرباره مسئله خیابان پاسداران بی‌توجهی شد»دستوررئیس جمهورفرهیخته با مشاوری اینچنین چه بوده است؟آیا تحت تاثیر همین مشورت ها و دستورات بود که نیروی انتظامی با دست بسته به میدان رفت؟این حرفها نشان می دهد دراویش داعشی در پشت صحنه دلگرم به چه کسانی هستند و دست چه کسانی در خون شهدای مظلوم گلستان هفتم آلوده است.کسانی که هنوز ده روز از ماجرا نگذشته،تاریخ را به نفع جانیان عوض می کنند.

حسین شمسیان          https://t.me/pedarefetneh

 

 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*