اینجاﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎیشان راﺑﻪ ﻧﺎم تو ﺧﺎﻟﯽ میکنند

ﮐﻮرش جان درود!

ﮐﻮرش ای کسی که شاید همان ذواﻟﻘﺮﻧﯿﻦ باشی که قرآن از او یاد کرده!ازﮐﺎرﻫﺎی ﻧﯿﮏ ﺗﻮ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﻋﺪه ای می خواهند با نام تو به جنگ اسلام بیایند.ﮐﻮرش جان ﺗﻮ ﻧﮋادﭘﺮﺳﺖ ﻧﺒﻮدی بلکه نویسنده ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻞ ﺑﻮدی و  ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ات را ﺑﻪ ﭼﺸﻢ مهر و عدالت نگاه ﻣﯿﮑﺮدی. شوربختانه امروزه ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﻮ را ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯿ ﺰﻧﻨﺪ ولی ﺑﺮ ﻃﺒﻞ نژادپرستی آرﯾﺎﯾﯽ ﻣﯿ ﮑﻮﺑﻨﺪ و تعالیم اﺳﻼم را به "عربی" و "نژادی" بودن متهم می کنند. ﻣﺮداﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺮوهاﯾﺸﺎن از ﻣﻮ ﻧﺎزک ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﺪﻋﯽ ﺗﻤﺪن اﺻﯿﻞ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ !زﻧﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ که از ﻣﺪﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن ﻏﺮﺑﯽ تقلید می کنند اما ادﻋﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮدن دارﻧﺪ. ای ﮐﻮرش ! برخیز و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﮕﻮ که در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎ و ﺳﻨﮓ نوشته ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ تصویر ﻫﯿﭻ ﻣﺮدی اﺑﺮو ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻫﯿﭻ بانویی ﺑﺮﻫﻨﻪ و بی ﺣﺠﺎب ﻧﯿﺴﺖ. ﮐﻮرش جان ﺑﺮﺧـﯿـﺰ و ﺧﻮد را از ﭼﻨﮓ کسانی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺑا وحدت ملی و مقدسات آسمانی می ستیزند رهایی بخش!ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎیشان را ﺑﻪ ﻧﺎم تو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.بهره ای از کردارنیک و گفتار نیک نبرده اند فقط شعار میدهند و ﭘﺸﺖ ﺗﻮ پنهان می شوند و آبروریزی می کنند. ﺍﻧﮕﺎﺭﻓﻘﻂ ﺁﻧﺎﻥ میهن را دوست می دارند! ودیگر ایرانیان را ﻋﺮﺏ ﭘﺮﺳﺘ می نامند!ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩه اﻧﺪ،  ﺷﻬﺪﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﺐ ﺑﻪ ﻭﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﮎ، ﺧﻮﻥ ﺩﺍﺩند ﺑﺎ ﺭﻣﺰ "ﯾﺎ ﻋﻠﯽ" ﻭ "ﯾﺎ ﺯﻫﺮﺍ" جنگیدند. تو به مقدسات دینی دیگران احترام می گذاشتی اما اینان مقدسات آسمانی مردم  خود را به تمسخر می گیرند.ﺑﻪ ﺁﺭﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩن ﺍﻓﺘﺨﺎﺭمی ﮑﻨﻨﺪ ﻭﻟﯽ لباس و کیف و کفششان حتما باید مارک خارجی باشد. از اسلام متنفرند زیرا آن را "ﺩﯾﻦ ﻋﺮﺑﯽ" می نامند ﻭﻟﯽ عاشق "ﺭﻗﺺ ﻋﺮﺑﯽ " هستند! ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻭ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﺭﺍ نشانه پیشرفت و ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯼ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭلی ﺗﺒﺮﯾﮏ مبعث و ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ را "عرب پرستی" به شما می آورند ﻧﺎﺭﻧﺠﮏ زدن ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮﺭﯼ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﻭ عزاداری سیدالشهدا(ع) را اسراف می نامند!

برای عضویت در کانال زیر کلیک کنید:

http://t.me/GgaroGhati

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*