آیاسگ زنده یاب نجس هست یانیست؟

پرسش:وقتی سگ های زنده یاب اینقدر برای ما مفید هستند چرا باید بگوییم "سگ نجس است"؟

پاسخ:وقتی میگن سگ نجس هست یعنی سگ را توی رختخوابتان نبریدوظرف غذایش را از ظرف غذای خودتان جداکنیدواگربادست خیس بدنش را لمس کردیدبعداًدستتان را بشویید.یعنی سگ را مثل بچه هایتان بغل نکنیدواگربغل کردیدبعداًدستتان را بشویید.وانگهی سگ نگهبان،سگ شکاری وسگ زنده یاب ازنظراسلامی بسیارارزش دارندواگرکسی به آنها آسیب بزند نه تنهاگناه کرده،بلکه بایدغرامت هم بپردازد.قرآن درسوره مائده آیه ۴ ازسگ شکاری یادکرده است.همچنین درسوره کهف ، آیه ۱۸ و ۲۲ از سگ اصحاب کهف که نگهبان بودیادکرده است.ازپیامبر( ص) نقل شده است که خداوند فردی گناهکار راصرفاًبخاطر« سیراب کردن یک سگ  تشنه»،بخشیدوازجهنم نجات داد.همچنین درتعالیم اسلامی آمده که درهنگام غذاخوردن اگرسگی به مانگاه کندبایدبخشی ازغذایمان را به حیوان بدهیم.نجس نامیدن سگ به معنای « آزار رساندن به این حیوان» نیست بلکه به معنای آنست که ظرف غذاومحل خواب انسان نبایدباظرف غذاومحل خواب سگ مشترک باشد.بنابراین اگرکسی بخاطر نگهبانی ازخانه یاگله یامزرعه ی خود نیازمندنگهداری سگ است بایدمکان جداگانه ای برای زندگی این حیوان درنظر بگیرد و اجازه ندهد به محل خواب انسان رفت وآمد کند.درروایات اسلامی آمده که ظرفی که سگ درآب خورده بایدشست وخاکمال کرد. متاسفانه اخیراًبعضی از کانال های تلگرامی به دنبال آن هستند که این آداب اسلامی را که دراحادیث آمده است به تمسخربگیرند وزیرسؤال ببرندبنابراین روایت هاوداستان هایی جعل می کنندکه بگویند"پیامبر(ص)واهل بیت(ع)سگ راهمانندافرادغربزده به خود می چسبانده اند و به خوابگاه خود راه می داده اند"،این کانال هاباجعل داستان وروایت می خواهندشمارانبوه روایات و احادیث اسلامی درباره« ضرورت حفظ فاصله باسگ»را مردود قلمداد کنندغافل از آنکه انسان مسلمان باعقل واستدلال به این نتیجه رسیده که راه سعادت اینست که تسلیم دستورپیامبر(ص)باشیم وخوخواهی هاونظرات وسلایق شخصی را برتعالیم اسلامی ترجیح ندهیم.      کانال پاسخ به شبهات را به خوبان معرفی کنید      http://t.me/pasokhtext            

http://t.me/MasalNews

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*